Polska, Nowy Sącz
+48 185473772
spolka.monit@gmail.com

PARKING MANAGER

Głównie funkcje:

 1. Pokazywanie stanu zajętości/ dostępności miejsc. -praca w czasie rzeczywistym.
 2. Określanie prawdopodobieństwa skutecznego zaparkowania (DeepLearnig).
 3. Nawigowanie użytkownika do celu.
 4. Ochrona własności.

Cele realizowane przez oprogramowanie PARKING MANAGER

Wskazane poniżej cele są pochodną zidentyfikowanych w poprzedniej części opracowania problemów i stanowią podstawę do zaplanowania szczegółowych funkcji aplikacji PARKING  MANAGER oraz podstawowych wytycznych w zakresie technologii, sposobu użytkowania czy komunikacji z innymi aplikacjami.

 • Cele ze względu na użytkownika końcowego:
 • Skrócenie średniego czasu poszukiwania wolnego miejsca parkingowego w strefach
 • Optymalizacja zarządzania czasem i własnymi środkami (paliwo, amortyzacja pojazdu)
 • Bieżąca informacja o sytuacji w ruchu miejskim i wsparcie decyzji co do wyboru optymalnego środka komunikacji oraz czasu przejazdu i czasu opuszczenia strefy miejskiej
 • Cele ze względu na zarządzającego strefą parkowania:
 • Poprawa komfortu życia wszystkich mieszkańców miasta (komunikacja, środowisko)
 • Poprawa przepustowości arterii komunikacyjnych w śródmieściach miast
 • Eliminacja zbędnego ruchu samochodowego i skrócenie pobytu aut w centrum miast
 • Poprawa wykorzystania miejsc parkingowych i zwiększenie rotacji pojazdów
 • Wzrost średniego dochodu ze stref parkowania w przeliczenia na 1 miejsce parkingowe
 • Kształtowanie właściwych zachowań kierowców w zakresie wyboru środka transportu oraz promowanie alternatywnych metod poruszania się w centrach miast i na arteriach dojazdowych

Definicja aplikacji i interakcje z użytkownikiem

Funkcje oprogramowania będą dostępne w formie aplikacji mobilnej przeznaczonej na urządzenia z ekranem dotykowym, takich jak smartfon lub tablet. Obsługa aplikacji głównie poprzez interface graficzny i wybór poszczególnych funkcji poprzez dotyk ekranu.  Część interakcji z aplikacją dostępna także poprzez wpisywanie poleceń z klawiatury ekranowej urządzenia. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz wygody w czasie jazdy, wskazana jest także obsługa głosowa poleceń i wykorzystanie zewnętrznego modułu rozpoznawania mowy.

 Aby zapewnić maksymalne dotarcie do różnych użytkowników, aplikacja powinna powstać w wersjach na co najmniej dwa najważniejsze systemy operacyjne na rynku urządzeń mobilnych, a więc środowisko iOS oraz Android. Konieczna jest także dostępność aplikacji na maksymalną ilość urządzeń o różnych parametrach technicznych i zróżnicowanej architekturze procesorów oraz rozmiarach ekranu. Wybór szczegółowej technologii tworzenia aplikacji i jej graficznego interface’u powinien zapewnić taką elastyczność.

Aplikacja powinna być dostępna do pobrania ze sklepów z aplikacjami dla platform iOS oraz Android, a więc musi spełniać wytyczne technologiczne oraz użytkowe określone przez te platformy.

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/

Dodatkowo należy rozważyć pełną kompatybilność ze środowiskiem systemów multimedialnych, stosowanych w samochodach osobowych, w tym odpowiednią współpracę z ekranami dotykowymi tych pojazdów. Kluczowym aspektem może być tutaj zaprojektowanie aplikacji PARKING  MANAGER wg wytycznych Google, dotyczących funkcji Android Auto, co pośrednio gwarantuje poprawną współpracę z systemami multimedialnymi samochodów, o ile aplikacja będzie pracować w trybie Android Auto po podłączeniu urządzenia mobilnego do systemu samochodu (np. poprzez narzędzie typu Ford Sync itp.). Zgodność z trybem Android Auto także bez podłączenia urządzenia mobilnego do systemu multimedialnego pojazdu jest wskazana ze względu na bezpieczeństwo obsługi, łatwiejszą nawigację oraz prostszy interface graficzny. Istotna jest także możliwość jednoczesnego wyświetlenia komunikatów z aplikacji PARKING  MANAGER równolegle z komunikatami z innych aplikacji działających jednocześnie na urządzeniu mobilnym, takich jak podstawowy system nawigacji, odtwarzacze muzyczne, aplikacje do obsługi wiadomości SMS, Messenger itp.

Opcjonalnie należy rozważyć także obsługę platformy PARKING  MANAGER poprzez interface WWW i responsywną witrynę wykonaną np. w technologii HTML5, mimo pewnych ograniczeń zarówno w korzystaniu przez aplikację z natywnych funkcji urządzenia mobilnego (możliwości wykorzystania akcelerometru, żyroskopu czy modułu GPS jest w aplikacji o wiele szersza niż pozwalają na to specyfikacje HMTL5 w przeglądarce), jak i ograniczonej możliwości pracy w trybie off-line. Aplikacja w przeciwieństwie do witryny WWW może realizować taką funkcję w o wiele szerszym zakresie. Responsywna witryna WWW jako uzupełnienie pozwoli jednak poszerzyć grupę docelową kierowców o osoby korzystające z urządzeń mobilnych bazujących na innych systemach niż Android oraz iOS. Dodatkowo interface WWW pozwoliłby na wygodne wcześniejsze zaplanowanie przejazdu przy pomocy urządzeń typu desktop czy laptop oraz na późniejsze prowadzenie analizy przejazdów i korzystanie ze wszystkich funkcji analitycznych związanych z jazdami po mieście i parkowaniem na dużym ekranie, co jest szczególnie cenne w przypadku wyświetlania zestawień, tabel, wykresów itp.

 Interakcje i rodzaje danych

Ze względu na swoją specyfikę, aplikacja może bazować na 3 głównych grupach danych:

 • Statyczne dane środowiskowe: o lokalizacji i zasięgu stref płatnego parkowania w miejscowości, wszystkich miejscach parkingowych – płatnych i niepłatnych, stawkach za parkowanie, rozkładach jazdy komunikacji miejskiej oraz lokalizacji przystanków, rozkładzie alternatywnych miejsc parkingowych działających z systemach Park&Ride oraz Bike&Ride, stanowiskach wypożyczania rowerów itp.
 • Dynamiczne dane środowiskowe: informacja o zajętości i rotacji na miejscach parkingowych objętych systemem SMART-ZONA, natężenie ruchu, informacja o zdarzeniach drogowych i czasach przejazdów pomiędzy punktami nawigacyjnymi, sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe, wytyczne z miejskich systemów zarządzania ruchem i sygnalizacją świetlną, informacje o stanie miejsc parkingowych poza strefami parkowania, np. z parkingów komercyjnych typu off-street.
 • Dynamiczne dane o użytkowniku: dynamiczna geolokalizacja urządzenia mobilnego i pojazdu użytkownika, kierunek i prędkość jazdy, punkt docelowy przejazdu, przewidywany czas parkowania, metoda wyboru docelowego miejsca parkowania – najszybszy przejazd, najniższa cena, dostęp do przystanków komunikacji publicznej itp.

Źródła danych i ich przetwarzanie

Dane w zależności od w/w typologii będą pochodzić z następujących źródeł:

 • Dane wprowadzane przez użytkownika aplikacji poprzez graficzny interface dotykowy, klawiaturę ekranową lub wprowadzanie głosowe
 • Dane pobierane z systemów urządzenia mobilnego (akcelerometr, żyroskop, GPS)
 • System CMS platformy SMART-ZONA
 • System analityczny i chmura SMART-ZONA
 • API miejskich systemów zarządzania ruchem i sygnalizacją
 • API zewnętrznego systemu nawigacyjnego (sugerowana platforma Google Maps)

W przypadku interakcji z platformą SMART-ZONA należy rozróżnić dwa warstwy danych o różnym pochodzeniu. Część informacji takich jak lokalizacje miejsc parkingowych, informacje o ich zajętości i rotacji, a także realizacja wszelkich algorytmów optymalizacyjnych i wspierających naprowadzanie na wolne miejsca parkingowe jest naturalną funkcją realizowaną przez platformę SMART-ZONA, jednak część informacji wybiega poza zarysowany w innej części dokumentu zakres funkcjonalny tego rozwiązania. Dlatego udostepnienie pozostałych danych, niezbędnych dla użytkowania wszystkich funkcji aplikacji PARKING  MANAGER, będzie wymagać dodatkowego systemu CMS, zarządzanego przez administratora systemu. Do tego typu dodatkowych informacji, wprowadzanych przez CMS możemy zaliczyć m.in. dane statyczne o alternatywnych sposobach parkowania, wypożyczalniach rowerów, parkingach komercyjnych typu off-street oraz lokalizacji innych punktów POI (point od interest), charakterystycznych dla danej miejscowości, a nie ujętych w żadnej z warstw danych pobieranych przez API zewnętrznego systemu nawigacyjnego.

Poza danymi statycznymi, aplikacja będzie korzystać dodatkowo z dynamicznych komunikatów i poleceń, które będą mogły aktywnie realizować założenia polityki parkingowej i wytyczne systemu zarządzania ruchem – do tego typu komunikatów można zaliczyć dynamiczną informację o zamknięciu części stref parkowania podczas incydentalnych zdarzeń takich jak imprezy masowe, manifestacje, tworzenie okresowych stref parkowania np. wokół cmentarzy w okresie wybranych świąt, planowanych robót drogowych i zmian organizacji ruchu. Dynamiczna informacja o zdarzeniach ograniczających dostęp do stref parkowania lub zamknięciu dla ruchu określonych lokalizacji pozwoli na uniknięcie zbędnego ruchu pojazdów w tych rejonach oraz kierowanie strumienia pojazdów na inne arterie w celu upłynnienia ruchu czy rozładowania lokalnych korków. Dane te mogą zasilać system poprzez odpowiednie API udostępniane z miejskich systemów zarządzania ruchem i sygnalizacją świetlną lub w prostszym modelu mogą być moderowane ręcznie poprzez zmiany zapisów w systemie CMS. Wybór metody wprowadzania danych i zasilania systemu PARKING  MANAGER powinien być elastyczny (API vs. CMS), ponieważ, w zależności od wielkości miasta oraz stopnia cyfryzacji systemu jego zarządzania, do dyspozycji platformy SMART-ZONA oraz aplikacji PARKING  MANAGER będą dane o różnej jakości, stopniu agregacji czy formatach.

Aplikacja PARKING  MANAGER będzie działać w oparciu o uniwersalny interface, jednolity wygląd i zasady nawigacji, niezależnie od miasta, które obsługuje. Proponuje się aby wybór miasta docelowego był możliwy z listy zamkniętej, tworzącej się po przyłączaniu kolejnych miast do projektu. Zapewni to większą grupę użytkowników, którzy po pobraniu i rozpoczęciu korzystania z aplikacji w jednym mieście, będą mogli sprawdzić dostępność kolejnych lokalizacji, których liczba będzie rosła wraz z popularyzacją systemu SMART-ZONA.

Tryb on-line i off-line

Aplikacja bazując na podstawowym zestawie statycznych danych środowiskowych, powinna oferować poza oczywistym trybem pracy on-line, także możliwość pracy w trybie off-line bez korzystania z zewnętrznych źródeł danych dynamicznych oraz bez wykorzystani transferu danych przez urządzenie mobilne.

W oparciu o zapisane w aplikacji statyczne mapy oraz lokalizacje stref płatnego parkowania i lokalizację innych miejsc parkingowych poza tymi strefami, aplikacja powinna prezentować dokładny plan miasta z rozmieszczeniem wszystkich miejsc parkingowych oraz przystanków komunikacji publicznej i punktów wypożyczania rowerów itp. W trybie off-line zasięgi płatnych stref parkowania pełnić będą wyłącznie rolę informacyjną bez mechanizmu naprowadzania na wolne miejsca parkingowe. Aplikacja w trybie off-line będzie korzystać ze wskazań akcelerometru i modułu GPS urządzenia mobilnego jedynie w celu określenia dokładnej lokalizacji pojazdu na warstwie mapy, nie będzie jednak pełnić funkcji nawigacyjnych, wyznaczania dojazdu do poszczególnych punktów itp., czy naprowadzania na wolne miejsca.

Użytkownik i najważniejsze modele użycia aplikacji

Użytkownikiem docelowym aplikacji jest kierowca pojazdu poruszającego się po strefie śródmiejskiej lub zmierzającego do tej strefy, zamierzający pozostawić swój pojazd wewnątrz strefy i oddalić się od niego w celu realizacji zróżnicowanych własnych zadań na terenie miasta. Precyzyjna definicja użytkownika jest jednak pochodną szczegółowych scenariuszy użycia aplikacji.  Ze względu na różne motywy kierowców i różne priorytety stosowane przez nich każdorazowo przy wyborze miejsca do parkowania, dla poprawnego wylistowania wszystkich istotnych funkcji, jakie powinna realizować aplikacja, należy najpierw wskazać możliwe scenariusze użycia aplikacji, a następnie oszacować ich istotność oraz wpływ na realizację strategicznych celów wskazanych na początku opracowania. Ostateczny kształt funkcjonalności aplikacji powinien być wypadkową istotności poszczególnych scenariuszy użycia oraz możliwości technologicznych i finansowych twórcy oraz operatora aplikacji.

Aplikacja będzie działać w 2 trybach:

 • Tryb T.1. – dynamiczny, pokazujący wszystkie aktualnie wolne miejsca parkingowe oraz wskaźnik rotacji z ostatniego przedziału czasu „X” i naprowadzający na wybrane przez użytkownika miejsce parkingowe.
 • Tryb T.2. – dynamiczno-statystyczny, jako Doradca Parkowania (DP) – wykorzystujący dodatkowy algorytm szacujący przybliżone prawdopodobieństwo zaparkowania na danym miejscu i naprowadzający na alternatywne miejsca o największym prawdopodobieństwie dostępności w momencie dojazdu użytkownika na miejsce.

Główna różnica obu trybów polega na wykorzystaniu wskaźników statystycznych opartych o rzeczywiste dane o ruchu drogowym i rotacji na miejscach parkingowych do przewidywania przyszłych wolnych miejsc parkingowych w trybie T.2. vs. prosta informacja o aktualnie wolnych miejscach i wskaźniku % wolnych miejsc oraz ich rotacji w danym momencie, w trybie T.1.  Ze względu na znaczną zmienność wolnych miejsc parkingowych w jednostce czasu, wskazania oparte o stan aktualny mogą być zawodne i dezaktualizować się w czasie nawet krótkiego dojazdu użytkownika do wybranego punktu. Dlatego istotą rozwiązania, stanowiąca jednocześnie o jego innowacyjności jest oparcie wskazań systemu PARKING  MANAGER o algorytm szacujący prawdopodobieństwo zaparkowania na obecnie zajętych miejscach parkingowych na podstawie zestawu historycznych danych rzeczywistych i ich wzajemnej korelacji oraz mechanizmu optymalizacyjnego, stale poprawiającego algorytm na podstawie ocen dokonywanych przez użytkowników po zakończeniu naprowadzania na wskazane miejsce parkingowe.

Zakres i komplikacja przyszłych prac programistycznych oraz developerskich będą uzależnione od przyjętego w przyszłości modelu biznesowego dla lokowania aplikacji na rynku oraz przewidywanych źródeł finansowania dla prac rozwojowych i oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji oraz ewentualnej monetyzacji projektu. Wytyczne te na obecnym etapie analizy funkcjonalnej nie zostały jeszcze ostatecznie sformułowane, dlatego analiza ta ma charakter wariantowy. Wskazane poniżej scenariusze użycia mają też istotny wpływ na komunikację marketingową projektu oraz promocję aplikacji wśród użytkowników. Scenariusze wyraźnie wskazują zróżnicowane grupy potencjalnych odbiorców i różne cele wykorzystania przez nich aplikacji.


Nazwa scenariusza
Użytkownik / sposób użycia / parametr dominującyPoziom istotności

UŻYTKOWNIK

Poziom istotności

ZARZĄDCA

 

S.1. Parkowanie na wybranym wolnym miejscu parkingowym

 

Użytkownik: Kierowca poruszający się w strefie śródmiejskiej lub dopiero do niej zmierzający, nastawiony na zaparkowanie na wybranym przez siebie wolnym miejscu parkingowym.

Sposób użycia: Użytkownik wprowadza do aplikacji docelowe miejsce parkowania poprzez wskazanie konkretnego punktu wewnątrz strefy parkowania, wyświetlonego na mapie jako miejsce wolne lub zajęte, ale o wysokiej rotacji. Tryb T.1. – aplikacja wyznacza dojazd do wskazanego miejsca parkingowego i naprowadza na to miejsce lub w przypadku jego zajęcia, wskazuje dynamicznie najbliższe wolne miejsce. Tryb T.2. – aplikacja stosuje algorytm statystyczny, przewidujący prawdopodobieństwo zwolnienia się innych miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanego punktu i naprowadza na odpowiedni obszar strefy parkowania, cały czas monitoruje zwalniające się miejsca i proponuje alternatywne lokalizacje do parkowania.

Parametr dominujący: lokalizacja konkretnego punktu parkowania, a nie punktu docelowego na trasie użytkownika, bez związku z oczekiwanym czasem dojazdu czy odległością do przejścia już po opuszczeniu pojazdu.

 

 

Wysoka

 

Średnia

 

S.2. Parkowanie najbliżej miejsca docelowego

 

Użytkownik: Kierowca poruszający się w strefie śródmiejskiej lub dopiero do niej zmierzający, nastawiony na zaparkowanie jak najbliżej miejsca docelowego, mierzonego jako bezwzględna odległość do przejścia pieszo od wybranego miejsca parkingowego do punktu docelowego.

Sposób użycia: Użytkownik wprowadza do aplikacji miejsce docelowe poprzez wskazanie adresu docelowego, jego koordynatów GPS lub wskazanie miejsca na mapie, na ekranie dotykowym. Tryb T.1. – aplikacja wyznacza dojazd do najbliższego aktualnie wolnego miejsca parkingowego i naprowadza na to miejsce lub w przypadku jego zajęcia, wskazuje dynamicznie najbliższe wolne miejsce spełniające wstępne kryteria wyszukiwania. Tryb T.2. – aplikacja stosuje algorytm statystyczny, przewidujący prawdopodobieństwo zwolnienia się innych miejsc parkingowych jak najbliżej miejsca docelowego i naprowadza na odpowiedni obszar strefy parkowania, cały czas monitoruje zwalniające się miejsca w zadanym promieniu wokół miejsca docelowego i proponuje alternatywne lokalizacje do parkowania.

Parametr dominujący: odległość do miejsca docelowego bez względu na oczekiwany czas dojazdu, ważne do osób o ograniczonej ruchomości, przenoszących bagaż lub towary, preferujących minimalizację odległości kosztem czasu dotarcia do miejsca parkingowego.

 

 

Wysoka

 

Wysoka

 

S.3. Parkowanie z najszybszym dojazdem

 

Użytkownik: Kierowca poruszający się w strefie śródmiejskiej lub dopiero do niej zmierzający, nastawiony na jak najszybszy dojazd do miejsca parkowania, akceptujący zadaną odległość maksymalną do punktu docelowego, wyrażoną w metrach (np. 500 m. lub 1.000 m).

Sposób użycia: Użytkownik wprowadza do aplikacji miejsce docelowe poprzez wskazanie adresu, jego koordynatów GPS lub wskazanie miejsca na mapie, na ekranie dotykowym oraz podanie maksymalnej akceptowanej odległości do przejścia. Tryb T.1. – aplikacja wyznacza dojazd do aktualnie wolnego miejsca parkingowego, o najkrótszym czasie dojazdu i odległości do miejsca docelowego mniejszej niż zadana przez użytkownika, a następnie naprowadza na to miejsce lub w przypadku jego zajęcia, wskazuje dynamicznie najbliższe wolne miejsce spełniające wstępne kryteria wyszukiwania. Tryb T.2. – aplikacja stosuje algorytm statystyczny, przewidujący prawdopodobieństwo zwolnienia się innych miejsc parkingowych, o krótszym czasie dojazdu i naprowadza na odpowiedni obszar strefy parkowania, cały czas monitoruje zwalniające się miejsca w zadanym promieniu wokół miejsca docelowego i proponuje alternatywne lokalizacje do parkowania wraz z podaniem odległości do przejścia od miejsca parkowania do miejsca docelowego.

Parametr dominujący: jak najkrótszy czas dojazdu do miejsca parkowania przy zachowaniu zadanego limitu odległości do przejścia po opuszczeniu pojazdu. Scenariusz przydatny dla osób chcących dotrzeć w określonym czasie w pobliże miejsca docelowego, eliminujący ryzyko długotrwałego poszukiwania miejsc parkingowych.

 

Wysoka

 

Wysoka

 

S.4. Parkowanie bez opłat

 

Użytkownik: Kierowca poruszający się w kierunku strefy śródmiejskiej, najczęściej spoza miasta lub z jego przedmieść, nastawiony na jak najniższy koszt parkowania, a więc wykorzystujący miejsca głównie poza strefą płatnego parkowania, bez względu na odległość od punktu docelowego.

Sposób użycia: Użytkownik wprowadza do aplikacji miejsce docelowe poprzez wskazanie adresu, jego koordynatów GPS lub wskazanie miejsca na mapie, na ekranie dotykowym oraz maksymalnego przewidywanego czasu parkowania, wyrażonego w minutach. Tryb T.1. – aplikacja wyświetla parkingi i miejsca postoju dostępne poza strefami płatnego parkowania, np. miejsca postojowe on-street, parkingi komercyjne, parkingi off-street w galeriach handlowych itp. o ile oferują one darmowe miejsce parkingowe na określony czas wskazany przez użytkownika. Tryb T.2. – nie użyteczny, ze względu na brak w systemie dynamicznych danych o wolnych i zajętych miejscach parkingowych spoza strefy płatnego parkowania, niewyposażonych w czujniki.

Parametr dominujący: Minimalizacja kosztów parkowania, głownie dla kierowców spoza miasta, pozostawiających samochód na dłużej w jednym punkcie. Scenariusz eliminujący z centrów miast wszystkie pojazdy bezskutecznie poszukujące darmowych miejsc do parkowania, pozwalający kierować użytkowników bezpośrednio poza strefy objęte opłatami.

 

 

Średnia

 

Niska

 

S.5. Parkowanie z przesiadką

 

Użytkownik: Kierowca poruszający się w kierunku strefy śródmiejskiej, spoza miasta, nastawiony na korzystanie ze środków komunikacji publicznej i pozostawienie własnego pojazdu w strefie Park&Ride oraz Bike&Ride, a więc wykorzystujący miejsca głównie poza strefą płatnego parkowania, bez względu na odległość od punktu docelowego.

Sposób użycia: Użytkownik wprowadza do aplikacji miejsce docelowe poprzez wskazanie adresu, jego koordynatów GPS lub wskazanie miejsca na mapie, na ekranie dotykowym oraz preferowane środki komunikacji publicznej (metro, autobusy, tramwaje, kolej śródmiejska). Tryb T.1. – aplikacja wyświetla parkingi Park&Ride oraz Bike&Ride najlepiej skomunikowane w wybranym miejscem docelowym ze względu na preferowany środek komunikacji i prowadzi do wybranego przez użytkownika parkingu.  Tryb T.2. – nie użyteczny, ze względu na brak w systemie dynamicznych danych o wolnych i zajętych miejscach parkingowych spoza strefy płatnego parkowania, niewyposażonych w czujniki.

Parametr dominujący: Najlepsze skomunikowanie miejsca parkowania środkami komunikacji publicznej z miejscem docelowym. Jakość lokalizacji mierzona ilością połączeń lub najkrótszym czasem dojazdu do miejsca docelowego. Scenariusz ten jest obecnie częściowo realizowany przez Google Maps.

 

Średnia

 

Wysoka

 

Etapy rozwoju aplikacji PARKING  MANAGER

Ze względu na wielość potencjalnych scenariuszy użycia i wielowątkową interakcję z potencjalnymi użytkownikami, przy nieokreślonym jeszcze modelu biznesowym i nieznanej strukturze źródeł przychodów, aplikacja powinna być tworzona wieloetapowo, odpowiednio do posiadanego poziomu finansowania. Z tego powodu wszystkie funkcje potencjalne pożądane w docelowej aplikacji zostały w kolejnej części oznaczone odpowiednimi wskaźnikami istotności i pogrupowane na funkcje podstawowe, niezbędne do uruchomienia aplikacji, funkcje dodatkowe stanowiące konieczny ale kolejny etap rozwoju aplikacji, oraz funkcje opcjonalne, które mogą być wdrożone w kolejnym kroku, jednak nie stanowią rdzennej użyteczności, stanowiącej kluczowy czynnik sukcesu aplikacji wśród użytkowników.  Podział funkcji ze względu na istotność zaprezentowana jest w rozdziale „Funkcje szczegółowe i ich typologia”

Funkcje szczegółowe i ich typologia

W celu poprawnego i kompletnego opisu poszczególnych funkcji i połączenia ich z opisanymi wcześniej scenariuszami użycia (S.1.-S.5.) oraz dwoma różnymi trybami pracy aplikacji (T.1.-T.2.), dokonano podziału rodzajowego wg poniższego zestawienia oraz oznaczono, które funkcje są niezbędne do skutecznej pracy z aplikacją, a które stanowią uzupełnienie lub rozwiązania opcjonalne.

Podział funkcji ze względu na kryterium rodzajowe:

 • Funkcje użytkowe dla kierowców
 • Funkcje analityczne dla kierowców
 • Funkcje analityczne dla zarządzających systemem
 • Funkcje operacyjne systemu CMS
 • Administracja i wymiana danych zewnętrznych
 • Dane osobowe i bezpieczeństwo

Zestawienie funkcji szczegółowych systemu PARKING  MANAGER i ich miejsce w poszczególnych scenariuszach użycia aplikacji:

FunkcjaOpis funkcjiScenariusz użycia (S)Tryb pracy (T)Poziom istotności

K – konieczna,

U – uzupełniająca

O – opcjonalna

Funkcje użytkowe dla kierowców
F.1.1.Pobieranie od użytkownika i zapis wyboru przez użytkownika scenariusza użycia S.1./S.2./S.3./S.4./S.5. oraz miasta / lokalizacji, w której poszukuje on miejsca parkingowego.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.K
F.1.2.Pobranie od użytkownika i zapis wytycznych co do miejsca docelowego podróży (klawiatura ekranowa, wybieranie głosowe, wskazanie punktu na mapie).

 

S.2.T.1., T.2.K
F.1.3.Pobranie od użytkownika i zapis wytycznych co do oczekiwanego miejsca parkowania (klawiatura ekranowa, wybieranie głosowe, wskazanie punktu na mapie).

 

S.1.T.1., T.2.K
F.1.4.Pobranie od użytkownika i zapis wytycznych co do maksymalnego odcinka do pokonania pieszo pomiędzy miejscem parkowania, a miejscem docelowym użytkownika (klawiatura ekranowa, wybieranie głosowe, suwak aktywny, wybór z listy lub podobny element interface’u graficznego).

 

S.3.T.1., T.2.K
F.1.5.Pobranie od użytkownika i zapis wytycznych o rodzaju poszukiwanego miejsca parkingowego (miejsce dla niepełnosprawnych – TAK/NIE).

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.K
F.1.6.Pobranie od użytkownika i zapis wytycznych co do wyboru trybu działania aplikacji T.1. (uproszczony) lub T.2. (Doradca Parkowania).

 

S.1., S.2., S.3T.1., T.2.K
F.1.7.Wyświetlanie widoku skalowalnej mapy wraz z zaznaczonymi na niej miejscami parkingowymi, zakreślonym zasięgiem poszczególnych stref parkowania oraz informacją o rotacji miejsc parkingowych w każdej ze stref, rodzajem i ilością dostępnych miejsc dla niepełnosprawnych, stawkach za parkowanie, godzinach funkcjonowania poszczególnych stref i parkingów komercyjnych.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.K
F.1.8.Wyświetlanie widoku skalowalnej mapy wraz z zaznaczonymi na niej alternatywnymi miejscami parkingowymi nie objętymi systemem monitoringu zajętości miejsc, parkingów typu Park&Ride oraz Bike&Ride, parkingów komercyjnych itp.

 

S.4., S.5.T.1.U
F.1.9.Wyświetlanie widoku skalowalnej mapy wraz z zaznaczonymi na niej przystankami komunikacji publicznej wokół parkingów leżących w strefach oraz poza nimi, parkingów typu Park&Ride oraz Bike&Ride, parkingów komercyjnych itp.

 

S.5.T.1.O
F.1.10.Zaawansowany mechanizm wyszukiwania dostępnych miejsc parkingowych (wg bieżącej lokalizacji użytkownika, wg adresu docelowego, wg minimalnej ilości wolnych miejsc w strefie docelowej, wg maksymalnego promienia odległości od punktu docelowego, wg prawdopodobieństwa znalezienia wolnego miejsca o określonej porze dojazdu).

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.T.1., T.2.K
F.1.11.Wyznaczanie na podstawie danych aplikacji, najkrótszej drogi do wybranego ręczne lub wyszukanego wolnego miejsca parkingowego na warstwie mapy i nawigacja do tego punktu, wraz dynamicznym wyświetlaniem pozostałego dystansu, czasem przejazdu oraz godziną dotarcia na miejsce.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1.K
F.1.12.Wyznaczanie na podstawie danych aplikacji, najszybszej drogi do wybranego ręcznie lub wyszukanego wolnego miejsca parkingowego na warstwie mapy i nawigacja do tego punktu, wraz dynamicznym wyświetlaniem pozostałego dystansu, czasem przejazdu oraz godziną dotarcia na miejsce

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1.K
F.1.13.Wyznaczanie na podstawie algorytmu statystycznego, najkrótszej drogi do potencjalnie wolnego miejsca parkingowego o zadanym prawdopodobieństwie sukcesu, rozumianym jako % szans na zajęcie wolnego miejsca w chwili dotarcia do celu i nawigacja do tego punktu.

 

S.1., S.2., S.3.T.2.K
F.1.14.Wyznaczanie na podstawie algorytmu statystycznego, najszybszej drogi do potencjalnie wolnego miejsca parkingowego o zadanym prawdopodobieństwie sukcesu, rozumianym jako % szans na zajęcie wolnego miejsca w chwili dotarcia do celu i nawigacja do tego punktu.

 

S.1., S.2., S.3.T.2.K
F.1.15.Wyświetlanie dynamiczne na warstwie mapy bliskich alternatywnych wolnych miejsc parkingowych podczas przemieszczania się użytkownika w terenie wraz z możliwością wyboru tych miejsc jako nowego punktu docelowego nawigacji.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.U
F.1.16.Po dotarciu do celu i zajęciu miejsca parkingowego, możliwość zapisu w aplikacji koordynatów GPS miejsca pozostawienia samochodu, a następnie nawigacja powrotna do tego punktu na podstawie geolokalizacji urządzenia mobilnego.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.U
F.1.17.Monitoring rzeczywistego czasu parkowania i alerty w aplikacji o zbliżającym się końcu opłaconego czasu parkowania lub mijającym maksymalnym dopuszczalnym czasie parkowania.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.O
F.1.18.Wyświetlanie na warstwie mapy dynamicznej informacji o dostępnych miejscach parkingowych na parkingach komercyjnych poza strefą SMART_ZONA (synchronizacja z danymi pobieranymi od administratorów parkingów komercyjnych, wyposażonych z systemy monitoringu i zliczania wolnych miejsc oraz systemy przesyłania i wyświetlania tych informacji, np. na tablicach świetlnych).

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.O
F.1.19.Monitoring samochodu – zabezpieczenie przed kradzieżą lub odholowaniem – natychmiastowa informacja w postaci alertu w aplikacji.

 

S.1., S.2., S.3.T.1., T.2.U
F.1.20.Wywoływanie automatycznego połączenia telefonicznego ze strażą miejską lub wybranymi służbami miejskimi.S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.O
F.1.21.Wywoływanie automatycznego połączenia telefonicznego z administratorami i zarządcami parkingów komercyjnych.

 

S.4., S.5.

 

T.1.O
F.1.22.Wyświetlanie informacji o miejscach szybkiego ładowania aut elektrycznych, a w przypadku miejsc monitorowanych systemem SMART-ZONA, informacja dynamiczna o ich dostępności.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.O
F.1.23Nakładanie na wyświetlaną mapę dodatkowych widoków – warstwy widoków 3D, warstwy zdjęcia satelitarnego, natężenia ruchu na poszczególnych ulicach i zdarzeń specjalnych (wypadki, zdarzenia kryzysowe)S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.U
 

 

Funkcje analityczne dla kierowców
F.2.1.Rejestracja archiwalnych punktów postoju, czasów postoju, godziny rozpoczęcia i zakończenia postoju oraz należnej opłaty, o ile miejsce jest w strefie płatnego parkowania i przypada na godziny w których obowiązują opłaty.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.K
F.2.2.Zestawienie łącznych czasów dojazdów do miejsc parkowania, rejestracja i prezentacja w różnych przekrojach czasowych – pozwalająca ocenić skuteczność działania aplikacji i dokonane przez użytkownika wybory środka transportu.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.U
F.2.3.Raport parkowań rozliczonych i trwających, umożliwiający monitoring floty firmowej – wsparcie dla rozliczenia kosztów parkowania dla przedsiębiorców.S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.O
F.2.4.Potwierdzanie przez kierowcę skutecznego dotarcia do wolnego miejsca i system ocen jakości działania aplikacji – pomiar efektywności działania algorytmu i jego stała optymalizacja dzięki zwrotnej informacji o parkowaniu z sukcesem.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.U
F.2.5.Wyświetlanie informacji o stawkach za parkowanie w poszczególnych lokalizacjach oraz sumarycznej oczekiwanej opłacie za parkowanie w zależności od planowanego czasu postoju w wybranej strefie.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.K
Funkcje analityczne dla zarządzających systemem / niezależne od platformy SMART-ZONA
F.3.1.Raporty o użytkownikach aplikacji mobilnej PARKING  MANAGER (liczba aktywnych użytkowników, liczna pobrań aplikacji, liczba km przejechanych z wykorzystaniem aplikacji, liczba dojazdów zakończonych sukcesem oraz niepowodzeniem).

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.K
F.3.2.Monitorowanie i analiza ruchu w kierunku miejsc parkingowych wg kierunku pochodzenia tego ruchu: z wewnątrz miasta, obszarów podmiejskich oraz zamiejscowych – narzędzia kontrolne skuteczności prowadzonej przez zarządcę polityki parkingowej i szeroko pojętej polityki transportowej w mieście.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.U
F.3.3.Modyfikacje algorytmów sterowania systemem rekomendacji miejsc parkingowych i pomiar ich wpływu na wskaźniki rotacji w strefach płatnego parkowania oraz współczynnik % ilości wolnych miejsc w poszczególnych strefach.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.U
F.3.4.Monitorowanie i analiza zmian preferencji kierowców co do wyboru środka transportu oraz wyboru stref parkowania, zmiany ilości pojazdów poruszających się w poszczególnych strefach parkowania i na drogach dojazdowych do tych stref.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.U
F.3.5.Monitorowanie obciążenia systemu, ilości zapytań do zewnętrznych źródeł danych i zasobów systemu, monitorowanie i planowanie kosztów dostępu do danych zewnętrznych, jeśli takie występują (API Google Maps w wersji komercyjnej).

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.K
F.3.6.Informacja zwrotna o wykrytych błędach aplikacji, problemach użytkowników, sytuacjach serwisowych i awaryjnych. Monitorowanie i system alertowania.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1., T.2.K
Funkcje operacyjne systemu CMS
F.4.1.Dodawanie nowej lokalizacji / miasta do systemu PARKING  MANAGER oraz danych szczegółowych o monitorowanych i nie monitorowanych miejscach parkingowych, zakresach stref, parkingach alternatywnych, przystankach komunikacji publicznej, stawkach za parkowanie i godzinach ich obowiązywania, kontaktach do służb miejskich i administratorów stref oraz parkingów komercyjnych.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1, T.2.K
F.4.2.Dodawanie informacji o zdarzeniach drogowych, sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, chwilowej zmianie organizacji ruchu, objazdach, robotach drogowych.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1, T.2.U
F.4.3.Dodawanie czasowych stref parkowania do stałego planu stref parkingowych (bez monitoringu miejsc) np. podczas imprez masowych, nabożeństw, wokół cmentarzy w Dzień Wszystkich Świętych itp., kiedy wyznacza się specjalne strefy parkingowe w określonych datach kalendarzowych.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1.U
F.4.4.Dodawanie informacji o miejscach szybkiego ładowania aut elektrycznych, monitorowanych i nie monitorowanych systemem SMART-ZONA.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1, T.2.O
F.4.5.Dodawanie informacji o preferowanych arteriach komunikacyjnych i o ograniczeniach w przepustowości ulic w celu modyfikacji bieżącego działania algorytmów rekomendujących najlepsze miejsca parkingowe.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1, T.2.U
Administracja i wymiana danych zewnętrznych
F.5.1.Pobieranie i synchronizacja z bazą danych platformy SMART-ZONA (API/Web service). Stała wymiana danych z systemem zarządzania strefą, a szczególnie dynamiczna informacja o statusie miejsc parkingowych (wolny/zajęty), wskaźnikach rotacji na miejscach parkingowych oraz wskaźnikach % dostępności wolnych miejsc parkingowych we wszystkich strefach parkingowych oraz na poszczególnych miejscach parkingowych.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1, T.2.K
F.5.2.Pobieranie i synchronizacja z bazami danych systemów zarządzania ruchem i transportem (API/Web service), wszędzie tam gdzie możliwe i opłacalne jest zastąpienie statycznego wprowadzania poprzez system CMS tych samych danych.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1, T.2.O
F.5.3.Pobieranie i synchronizacja z danymi administratorów parkingów komercyjnych, wyposażonych w systemy monitoringu i zliczania wolnych miejsc oraz systemy udostępniania (API/Web service) i wyświetlania tych informacji, np. na tablicach świetlnych – w celu dynamicznego wyświetlenia tych informacji użytkownikom aplikacji.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1, T.2.U
F.5.4.Pobieranie i synchronizacja z bazą danych zewnętrznej platformy nawigacyjnej Google Maps (API/Web service). Stała wymiana danych z różnych warstw API Google Maps, zgodnie z opisanymi funkcjami użytkowymi systemu PARKING  MANAGER.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1, T.2.K
F.5.5.Zarządzanie i modyfikacja algorytmu sterującego rekomendacjami Doradcy Parkowania, zmiana formuł i parametrów algorytmu oraz dostosowanie algorytmu do wyników pomiaru jego skuteczności – sprzężenie zwrotne.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1, T.2.K
Dane osobowe i bezpieczeństwo
F.6.1.Udostępnianie użytkownikom szczegółowego regulaminu usługi wraz z systemem pobierania akceptacji od użytkowników aplikacji i zapisów odpowiednich parametrów zgody (data udzielenia zgody / wersja regulaminu).

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1, T.2.K
F.6.2.System uzyskiwania uprawnień dla aplikacji PARKING  MANAGER zgodny z wymogami platform Google Play oraz App Store, zapewniający pełną jawność i informację dla użytkownika o wykorzystaniu jego urządzenia mobilnego oraz danych użytkownika zapisanych na tym urządzeniu.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1, T.2.K
F.6.3.System aktualizacji i bieżącego serwisu aplikacji, zapewniający pełne bezpieczeństwo użytkowania i zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub usunięciem. Dotyczy to wszystkich danych przetwarzanych przez operatora aplikacji, w tym loginów i haseł, historii parkowań i wyszukiwań, zapisanych tras przejazdów, zawartości indywidualnych plików cookie itp.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1, T.2.K
F.6.4.System informowania użytkowników o przetwarzanych danych osobowych i stosowanej polityce bezpieczeństwa oraz polityce prywatności, zgodny z wytycznymi dyrektywy RODO. Pobieranie niezbędnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w szerokim rozumieniu dyrektywy RODO (data udzielenia zgody / szczegółowa informacja o celu przetwarzania danych).

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1, T.2.K
F.6.5.System dostępu użytkowników do danych zgromadzonych przez operatora aplikacji PARKING  MANAGER, możliwość ich aktualizacji i poprawiania oraz całkowitego usunięcia z bazy systemu, a także cofnięcia udzielonych wcześniej zgód na przetwarzanie tych danych lub na udostępnianie stronom trzecim w celu dalszego przetwarzania.

 

S.1., S.2., S.3., S.4., S.5.

 

T.1, T.2.K

 

Interakcje z zewnętrznymi i wewnętrznymi bazami danych

Dla sprawnego działania systemu i aplikacji PARKING  MANAGER, niezbędne jest korzystanie ze szczególnych zewnętrznych źródeł danych, pozwalających na realizację większości funkcji związanych z nawigacją i monitorowaniem ruchu oraz prezentacją graficzną wyników wyszukiwania na skalowalnych mapach, w powiązaniu z dynamicznymi informacjami o dostępnych miejscach parkingowych i ich najważniejszymi parametrami (rotacja, wskaźnik % dostępności wolnych miejsc w strefach).

 • Algorytm systemu Doradca Parkowania (tryb pracy T.2.)

Algorytm będzie stale analizować dane historyczne o obciążeniu poszczególnych podstref parkowania i poszczególnych miejsc parkingowych; w wybranych parametryzowalnych interwałach czasowych przez całą dobę i na tej podstawie będzie określać aktualny wskaźnik rotacji miejsc na danej podstrefie.

Powyższy wskaźnik będzie pobierany przy każdorazowym korzystaniu z Doradcy Parkowania (tryb pracy T.2.). System będzie analizował najbliższe podstrefy parkowania względem docelowego miejsca podróży lub docelowego miejsca parkowania zależnie od wybranego scenariusza użycia (S).

Wybrane, najbliższe podstrefy będą raportować ilość wolnych miejsc parkowania w danym czasie, ich ilość będzie odnoszona następnie do wyliczonego wskaźnika rotacji i na tej podstawie będzie obliczone prawdopodobieństwo skutecznego zaparkowania w czasie do 3-5 minut przed dojechaniem do rekomendowanej podstrefy. Na podstawie kalkulacji prawdopodobieństwa nastąpi automatyczna sugestia zmiany docelowego miejsca w systemie nawigacji na nową lokalizację optymalnego parkowania.

Wyliczanie prawdopodobieństwa skutecznego zaparkowania oparte będzie o obliczony wskaźnik rotacji i aktualną ilość wolnych miejsc na danej podstrefie. Obliczania wskaźnika rotacji w oparciu o następujący algorytm:

W = ((D x P)/D)/M

D – ilość analizowanych dni historii parkowania

M – ilość wolnych miejsc parkowania na danej podstrefie, w czasie kolejnego zadanego interwału czasowego, np. kolejnych 15 minut, suma tych, które są aktualnie wolne i tych, które się zwolniły w ciągu ostatnich 15 minut.

P – całkowita ilość parkowań w czasie następującego kwadransa.

 

Prawdopodobieństwo S skutecznego zaparkowania wyniesie:

S = W x I x 100%

S – prawdopodobieństwo zaparkowania pojazdu

W – wskaźnik rotacji

I – aktualna ilość wolnych miejsc w danej podstrefie, w danej chwili

Prawdopodobieństwo skutecznego zaparkowania musi być obliczane odpowiednio wcześniej przed dojechaniem do strefy, np. 3 – 5 minut, w zależności od natężenia ruchu na planowanej trasie przejazdu.  Można określić zalecany czas analizy w zależności od zajętości miejsc parkingowych w podstrefach, w danych godzinach oraz na podstawie danych historycznych dla poszczególnych interwalów czasowych i dni kalendarzowych. Np. jeżeli bieżąca zajętość wynosi więcej niż 90% to analizować należy okres 2 minut przed dojazdem, jeżeli poziom zajętości jest niższy, np. 70- 90% to czas analizy wydłużyć można bardziej elastycznie, np. do 3-5 minut.

 • Współpraca ze środowiskiem Google Maps

Łatwy dostęp do informacji przestrzennej, możliwość stylizacji map oraz przyjazny interfejs sprawiają, że Mapy Google są najczęściej wybieraną platformą mapową na świecie. Rozwiązania IT oparte na Google Maps są wykorzystywane w takich obszarach jak: sprzedaż, marketing, logistyka, operacje i inne. Aby jednak poprawnie korzystać z tych zasobów konieczny jest wybór właściwej formy interakcji z tym środowiskiem oraz wybór właściwego planu komercyjnego. Większość danych i serwisów oferowanych przez Google Maps jest bezpłatnych, jednak podlega ograniczeniom w wykorzystaniu oraz limitom ilościowym.

Bezpłatna wersja Map Google jest stosowana na ogólnie dostępnych stronach czy aplikacjach mobilnych (pod warunkiem, że mapy nie są wykorzystywane do monitorowania położenia oraz ruchu obiektów, np. pojazdów). Ta wersja posiada jednak ograniczenia w dostępności funkcji i limitów. Licencja Google Maps dla biznesu jest skierowana dla tych klientów, którzy korzystają z Map Google w aplikacjach wewnętrznych, aplikacjach śledzących zasoby, a także w witrynach dostępnych za opłatą. W cenie zakupu licencji Google Maps APIs Premium Plan dostępne są dodatkowe funkcje, wyższy pakiet limitów oraz wsparcie techniczne i umowy typu SLA (Service Level Agreement). Przejście na płatną licencje jest wskazane, gdy ilość limitów na usługi sieciowe (geokodowanie, wyznaczanie tras itd.) w wersji darmowej jest niewystarczająca lub użytkownikowi zależy na gwarantowanym dostępie do serwisu mapowego (SLA). W przypadku wersji biznesowej Map Google SLA wynosi 99,7% czasu pracy aplikacji.

Nie ma możliwości kupowania pojedynczych usług. Web Services są dostępne tylko z Mapami Google. Nie można także łączyć usług geokodowania czy wyznaczania tras z innymi mapami niż Google Maps. Dostępne Web Services to przede wszystkim:

 • Geocoding API (geokodowanie, odwrotność geokodowania)
 • Directions (wyznaczanie trasy dojazdu)
 • Distance matrix (macierz odległości)
 • Elevations (obliczanie wysokości względnej)
 • The Time Zone (strefy czasowe)

Szczegółowe plany oraz limity dla aplikacji tworzonych w środowisku Android, iOS oraz WEB, współpracujących z API Google Maps, dostępne są na stronie Google:

Aby zaplanować konkretny model kosztowy wykorzystania licencji Google Maps, konieczne jest przeprowadzenie symulacji marketingowej uwzględniającej przewidywany przez inwestora zasięg działania aplikacji, ilość docelową użytkowników oraz przewidywaną ilość interakcji aplikacji z danymi pochodzącymi z API Google. Bez analizy modelu biznesowego, rekomendacje konkretnych planów komercyjnych i cenników opłat jest przedwczesne i obciążone znacznym błędem.

Na etapie planowania funkcjonalnego istotą jest brak ograniczeń wynikających ze specyfikacji usług Google. Gwarantuje to zbudowanie wszystkich planowanych  w założeniach funkcjonalnych narzędzi w oparciu wyłącznie o API Google Maps. Najważniejsze obszary wykorzystania tego środowiska to wyświetlanie dynamicznych i statycznych map z możliwością nakładania poszczególnych warstw danych m.in. o odległościach, wysokościach i układzie ulic oraz natężeniu ruchu, widokach 3D/360st i możliwości nakładania widoku Street View bezpośrednio w tworzonej aplikacji. Platforma Google pozwala także na wyświetlanie danych statystycznych i punktowych w kontekście przestrzennym i obrazowanie stref, obszarów i punktów na mapie w zależności od własnych danych liczbowych generowanych przez aplikację w połączeniu z koordynatami lokalizacji GPS.

Platforma Google udostępnia także narzędzia niezbędne do prowadzenia nawigacji w czasie rzeczywistym i wyznaczania tras pomiędzy wskazanymi punktami na mapie wg zadanych parametrów, z uwzględnieniem stanu ruchu, zdarzeń nadzwyczajnych i utrudnień oraz preferencji użytkownika.

Także szczegółowa informacja o wybranych lokalizacjach oraz najważniejszych punktach znajdujących się w ich otoczeniu jest dostępna dzięki API Google Maps. W aplikacji można użyć więc takich narzędzi jak baza danych o dostępnych punktach POI – typu parkingi, przystanki komunikacji publicznej, informacje o rozkładach jazdy, godzinach otwarcia i zamknięcia, danych kontraktowych oraz ocenach danego miejsca przez innych użytkowników platformy Google.  Aplikacja powinna wykorzystać także udostępniane przez Google narzędzia autouzupełniania wpisywanych punktów docelowych na mapie, geokodowanie czyli automatyczną zamianę adresów na koordynaty GPS, automatyczną precyzyjną geolokalizację urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją przy pomocy dodatkowych danych z sieci Wi-Fi oraz stacji bazowych telefonii komórkowej.

 • Dyrektywa RODO i zasady przetwarzania danych osobowych

Odrębnym zagadnieniem w planowaniu funkcjonalnym aplikacji PARKING  MANAGER, jest poprawne uwzględnienie wszystkich zaleceń dyrektywy RODO. Dotyczą one nie tylko samej aplikacji ale także organizacji procesów biznesowych po stronie administratora aplikacji i zarządzających jej zasobami. Nowe przepisy weszły w życie w maju 2016, a zaczną obowiązywać powszechnie od 26 maja 2018 roku.  Forma rozporządzenia RODO zobowiązuje do jego stosowania wszystkie podmioty gospodarcze przetwarzające jakiekolwiek dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. RODO wejdzie w życie bez konieczności implementacji polską ustawą.

RODO wprowadza m.in. bezpośrednią odpowiedzialność podmiotów przetwarzających dane za złamanie wprowadzonych zapisów, włącznie z ryzykiem nałożenia kary finansowej znacznej wartości. Konieczne będzie niezwłoczne zgłaszanie przez administratorów danych wszelkich naruszeń w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia do właściwego organu nadzoru. W przypadku istotnego ryzyka naruszenia praw i swobód poszczególnych osób, będzie istniał także obowiązek niezwłocznego informowania tych osób o naruszeniu.

Użytkownicy aplikacji powierzający swoje dane operatorowi usługi uzyskają dodatkowe prawa wglądu, poprawiania, aktualizacji i zatarcia danych na swój temat oraz prawo sprzeciwu wobec wykorzystania danych do marketingu bezpośredniego czy przekazywania tych danych stronom trzecim. Wprowadzone zostaną także ograniczenia w zakresie profilowania włączając w to obowiązek otrzymania zgody na profilowanie przed rozpoczęciem zbierania danych.

W przypadku transferu danych poza Unię Europejską, niedostosowanie się do zakazu przesyłania danych, bez zachowania odpowiedniego poziomu zabezpieczeń, będzie zagrożone możliwością nałożenia bardzo wysokich kar finansowych. Dotyczy to usług hostingowych, czy choćby platform do obsługi newsletterów zlokalizowanych poza UE.

Kontrolujący i przetwarzający dane będą zobowiązani od przygotowania i utrzymania wszechstronnych rejestrów dotyczących przetwarzanych danych, uwzględniających m.in.: powody przetwarzania danych, kategorie podmiotów danych i danych osobowych, adresatów danych, rejestry międzynarodowych transferów danych, rejestry naruszeń i incydentów, rozwój i utrzymanie zasad ochrony prywatności, przechowywanie potwierdzonych zgód na przetwarzanie danych itd.